Coaching
FORMATION MASSAGE TUINA
INITIATION A L' ÉNERGÉTIQUE
GESTION ÉMOTIONS
COACHING MENTAL PARAPENTE

QIGONG

TAICHI CHUAN
Style Chen Pan-ling

KUNG-FU BAGUA ZHANG
Style Gao Yi-sheng